هندبوک پولشیدچیست؟

هندبوک پولشید وسیله ای مفید و کارآمد است که شما می توانید با استفاده از اطلاعات آن بهترین تصمیم معاملاتی و تجاری خودرا اتخاذ نمایید. علاوه برآن بخش دوم این هندبوک به ثبت دستی حساب و کتاب شما اختصاص دارد تا بتوانید عملکرد خودرا مورد بررسی و تحلیل قرار دهید.

در پولشید سعی می شود کلیه فعالیتها به دنیای واقعی مرتبط گردد و بتوان از تمامی آموخته ها و تجربیات کسب شده در این فضا بطور صحیح و کامل در شرایط عادی بهره برد.

لذا در مراحل بعدی هندبوک کسب و کار برای حسابرسی روزمره شخصی در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت. فعلا وقت آموزش با چاشنی سرگرمی است.

تمامی اطلاعات مراحل، اجزاء، مشخصات اموال و سهام و قالبهای تغییر مواد اولیه در این دفترچه به صورت دوره ای و برطبق رتبه و مرحله ای که کاربر در آن قرار دارد نمایش داده شده است. این دفترچه به شما کمک می کند که تغییرات پنجره قیمتها در پولشید چگونه است و چه معاملاتی باید انجام داد. همچنین در بخش دوم این دفترچه جداول مالی برای ثبت معاملات روزانه در نظر گرفته شده است تا علاوه بر کنترل و مدیریت خرید و فروش با ساز و کار درست حساب و کتاب آشنا شوید.